CRADLE TO CRADLE

MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Sedan 2015 har KLS PurePrint varit Cradle-to-Cradle-certifierad. Det är en helhetsinriktad miljöcertifiering som har som mål att en produkt inte förorenar, inte förbrukar jordens resurser och ingår i naturens eget kretslopp. Tanken är att produkterna cirkulerar i kretsloppet och återanvänds om och om igen. Det betyder att produkterna inte resulterar i något avfall och att de inte är giftiga för människor eller miljö. Detta är också vad som kallas cirkulär ekonomi.

MER ÄN ETT PRODUKTMÄRKE

Cradle-to-Cradle är inte ett produktmärke, utan en certifiering som tar hänsyn till hela produktens livscykel. Hela företaget måste därför uppfylla stränga hållbarhetskrav inom fem områden för att bli certifierat.

1 Hälsosamma material
Endast ämnen som kan komma in i en sund cirkulation utan att skada vare sig människor eller miljö får användas.

2 Återvinning av material
Produkten ska kunna ingå i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp så att den inte producerar avfall.

3 Förnybar energi och koldioxidhantering
Företaget ska vara CO2-neutralt och använda 100 procent förnybar energi för alla processer.

4 Säkerhet för vattenresurser
Processavloppsvatten ska vara så rent att det i princip kan drickas.

5 Socialt ansvar
Företaget ska visa socialt ansvar baserat på erkända standarder – till exempel Global Compact.

Cradle to Cradle-certifieringen kräver kontinuerlig förbättring av både produkt och processer. Vid certifieringen 2015 registrerades KLS PurePrint på BRONZE-nivå, men redan 2016 höjdes nivån till SILVER.

2015 blev KLS PurePrint Cradle-to-Cradle-certifierad på BRONS-nivå baserat på företagets ledning av hållbarhet när det gäller material, återvinning, förnybar energi, säkra vattenresurser och CSR. Vid årets granskning blev det dock tydligt att arbetet med hållbarhet fortsätter att ge resultat. Därför är KLS PurePrint nu certifierat på SILVER-nivå.

Den lilla videon om cirkulär ekonomi och Cradle-to-Cradle har nu visats över 1 600 gånger på YouTube.