Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for KLS PurePrint A/S

Almindelig del
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og KLS PurePrint A/S (K. Larsen & Søn A/S) herefter KLS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

§ 1 Tilbud og aftale
1. 1. Tilbud er bindende for KLS i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1. 2. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af KLS. 

1. 3. I tilfælde, hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig eller overensstemmende accept, er aftale indgået, når KLS har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. 
I tilfælde af modstrid mellem accept og ordrebekræftelse er ordrebekræftelsens indhold gældende.

1. 4. Tilbudet er betinget af, at:
• Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.
• Kunden ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.
• Kunden kan forsikres eller på anden måde stille garanti for betalingen.
• Det af kunden fremsendte materiale svarer til KLS’s afgivne tilbud.

§ 2 Pris
2. 1. Alle priser er ekskl. moms og levering.

2. 2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt ændringer heri er KLS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede ændringer.

2. 3. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. KLS forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2. 4. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er KLS berettiget til at kræve betaling for:
• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, kunden har givet KLS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
• Ekstraarbejde som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt, eller foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet kundens forhold.
• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse eller som beror på et af ovenstående punkter.
• Tabt produktionstid og andet tab forårsaget af produktionsstop på baggrund af et af ovenstående punkter.
• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

2.5. KLS er berettiget til at fakturere et miljøtillæg med den til enhver tid gældende sats af fakturagrundlaget.

2. 6. Har kunden anmodet KLS om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale, skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, Approval m.m., er KLS berettiget til at få dette arbejde betalt efter regning.

§ 3 Levering
3. 1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
• Kundens handling eller undladelse.
• Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
• I øvrigt enhver omstændighed som KLS ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

3. 2. Ved disse forsinkelser har KLS ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3. 3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af KLS’s leveringsforpligtelser fordyres, er KLS forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt kunden erklærer at ville betale den af KLS beregnede merpris.

3. 4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer KLS leveringstidspunktet.

3. 5. Alle priser er beregnet for levering fra KLS’s forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af kunden ud over den aftalte pris jf. pkt. 2.1, med mindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.

§ 4 Betaling
4. 1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.

4. 2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med KLS’s til enhver tid gældende rente p.t. 2%. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned.

4. 3. På KLS’s anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er KLS forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.

4. 4. Er kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt jf. pkt. 2.4 er KLS berettiget til delvis fakturering. 

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.
5. 1. Ophavsretten til de af KLS udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører KLS og må ikke uden KLS’s godkendelse overlades til tredjemand.

5. 2.  Hvad KLS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er KLS’s ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

5. 3. Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for kunden og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6 Forsinkelse
6. 1. Indtræder forsinkelse, er kunden med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden senest ved aftalens indgåelse udtrykkeligt har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid og har taget forbehold herfor.

§ 7 Mangler
7. 1. KLS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

7. 2. Kunden er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

7. 3. KLS har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end KLS, har KLS ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7. 4. Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. KLS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7. 5. KLS hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

7. 6. KLS er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt kunden ikke skriftligt har givet KLS nøjagtig instruktion om disses placering.

7. 7. KLS giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§ 8 Ansvar
8. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har KLS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes de i punkt 3. 1. nævnte omstændigheder.

8. 2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 3. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8. 3. KLS hæfter ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8. 4. KLS er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. KLS er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at KLS har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved kundens kontrol af de leverede produkter. KLS er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, med mindre det dokumenteres, at der fra KLS’s side er handlet med grov uagtsomhed. KLS hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at KLS i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for KLS’s ansvar, er kunden pligtig til at holde KLS skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8. 5. KLS har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager KLS sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden KLS skadesløs for et sådant ansvar.

8. 6. KLS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er KLS’s, men som er overladt KLS af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder KLS har udført.
KLS er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af KLS. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

8. 7. KLS er berettiget til som fuldgod levering at levere oplag, som indeholder defekte eksemplarer med indtil en halv procent af oplaget.

8. 8. Ved ekspedition og adressering af arbejde, som forsendes til flere forskellige adresser, påtager KLS sig ikke erstatningsansvar for eventuelle fejlekspeditioner. Kunden må selv kontrollere, at indholdet er korrekt og lever op til transportørens krav.

§ 9 Underleverandører
9. 1. KLS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde
10. 1. Hvis der med kunden af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 6 måneder.

§ 11 Lovvalg og værneting
11. 1. Retsforholdet ifølge nærværende aftale, tillæg til denne og fortolkning af denne afgøres efter dansk ret. Eventuelle tvister i anledning af nærværende aftale afgøres ved Sø- og Handelsretten i København eller – efter KLS’s valg – ved voldgift i København, ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

KLS/03.2016

KLS PUREPRINT - VERDENS GRØNNESTE

KLS PurePrint har en ambition om at være verdens grønneste og mest bæredygtige trykkeri. Vi ønsker at bidrage til en bedre fremtid for mennesker og natur. Det skal ske ved en bevidst anvendelse af den cirkulære tankegang, Cradle to Cradle og FN's Verdensmål.

 

KLS PurePrint A/S
Jernholmen 42 A
2650 Hvidovre
KLS@KLS.DK
0045 3634 2900
CVR 13918783

KLS PurePrint A/S
Bjørnholms Allé 22
8260 Viby J
BEH@KLS.DK
0045 2445 0535
CVR 13918783

TAG FAT I OS

Vi trykker alt i Danmark, på vores trykkeri i Hvidovre. Derudover har vi en afdeling i Aarhus. Vi kommer gerne og fortæller mere om vores produkter - og hvordan vi kan gøre en forskel.

NYHEDSBREV

Hold dig opdateret via vores sociale medier eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi løbende sender inspiration og cases.