PUREPRINT

MERE BÆREDYGTIGT

Med PurePrint får du produkter, der er Cradle to Cradle Guld certificerede og produceret CO2 neutralt (klimakompenseret – se her).

For at en PurePrint tryksag eller emballage kan certificeres på min. bronze niveau, har vi skullet kortlægge samtlige indholdsstoffer for at få dokumentation for, at der ikke nogen steder i produktionsprocessen bliver tilsat kemikalier eller tungmetaller fra “Banned list of Chemicals” eller findes CMR stoffer i produktet. Målet er, at der udelukkende bruges stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø. Vi anbefaler at anvende produkterne til genbrug, hvilket giver bedst udnyttelse af jordens ressourcer, men produkterne er ligeledes biologisk nedbrydelige. Det kalder vi mere bæredygtigt, og det var det som var målet for vores store udviklingsprojekt.

ET STORT UDVIKLINGSPROJEKT

Udviklingen af PurePrint tog oprindeligt mere end 3 år for tryksager og 4 år for emballage – og har kostet flere millioner kroner. Heldigvis tiltrak projektet sig stor opmærksomhed, så både Erhvervsstyrelsen, Grøn Omstillingsfond og Hovedstadsregionen stillede udviklingsmidler til rådighed for det banebrydende projekt.  Vi er hele tiden i gang med udviklingen af nye mere bæredygtige produkter og services.

NYE TRYKFARVER OG NYT PAPIR

Det krævede udvikling af nye trykfarver, nyt papir og nye hjælpematerialer for at sikre et produkt, der var biologisk nedbrydeligt og mere bæredygtigt. Det var et langt større projekt end vi havde regnet med. I mange år havde vi gjort alt for at være så grønne som muligt, og vi havde bl.a. ISO 14001 miljøcertificering, Svanemærket, FSC og var CO2 neutrale (klimakompenseret – se her). Men vi ville gå hele vejen. Derfor indledte vi et samarbejde med visionære papirfabrikker, kartonfabrikker, farvefabrikker m.v. for at udvikle vores rene produkt.

I MAJ 2015 LYKKEDES DET

I maj i 2015 producerede KLS PurePrint det første PurePrint tryk. Det var en plakat for Carlsberg med den berømte Carlsberg elefant, og det var tidligere miljøminister Ida Auken, CEO for Carlsberg Danmark Carsten Hänel og Hvidovre Kommunes borgmester Helle Adelborg, der sammen trykkede på knappen.

 

CRADLE TO CRADLE

MILJØVENLIGE PRODUKTER FRA START TIL SLUT

Siden 2015 har KLS PurePrint været Cradle-to-Cradle-certificeret. Det er en helhedsorienteret miljøcertificering som har som mål at et produkt ikke forurener, ikke tærer på jordens ressourcer samt indgår i naturens eget kredsløb. Tanken er, at produkterne cirkulerer i kredsløbet og genanvendes igen og igen. Det vil sige, at produkterne ikke resulterer i noget affald, og at de ikke er giftige for mennesker eller miljø. Det er også det, man kalder for cirkulær økonomi.

MERE END ET PRODUKTMÆRKE

Cradle-to-Cradle er ikke et produktmærke, men en certificering, der tager højde for hele produktets livscyklus. Hele virksomheden skal derfor leve op til strenge krav om bæredygtighed på fem områder for at blive certificeret. Der arbejdes ud fra følgende mål:

Materialesundhed:

Man definerer indholdet af stoffer i hele forsyningskæden helt ned til 100 ppm. Målet er et produkt, der udelukkende består af stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø.

Materialegenbrug:

Produktet skal designes eller kunne udvikles til at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, så det ikke producerer affald.

Vedvarende energi:

Her er en forventning om CO2 neutralitet og 100 pct. anvendelse af vedvarende energi.

Håndtering af vand:

Brugen af vand og kvaliteten af spildevandet vurderes. Målet er at sikre vandforsyningen for fremtiden, og at vand udledt fra produktionen har drikkevandskvalitet.

Social retfærdighed:

Det vurderes, om virksomheden handler i overensstemmelse med anerkendte standarder for social ansvarlighed – eksempelvis Global Compact.

Cradle to Cradle-certificeringen stiller krav om kontinuerlig forbedring af både produkt og processer. Bedømmelsesskalaen har fem niveauer – BASIC, BRONZE, SILVER, GOLD og PLATINUM. På alle fem områder skal man have en roadmap som beskriver, hvordan man når op til det ultimative PLATINUM niveau. Hvert 2. år gennemgås og godkendes udviklingen af den certificerende myndighed.

For hver kategori tildeles produktet en score som fortæller, hvor langt man er på det pågældende område. Det samlede certificeringsniveau fastsættes efter det laveste niveau der er opnået i en af de fem kategorier. Ved certificeringen i 2015 blev KLS PurePrint registreret på niveauet BRONZE, men allerede i 2016 blev niveauet hævet til SILVER. Det skyldes at det lykkedes at udfase CMR stoffer, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Efter at have arbejdet målrettet med vores materialer i seks år, lykkedes det, i begyndelsen af 2023, at opnå en Cradle to Cradle-certificering på GULD niveau. Ydermere har vi fortsat en Cradle to Cradle-certificering på SILVER niveau og vi arbejder ihærdigt på at få de sidste materialer op på GULD niveau inden næste gennemgang, som finder sted i 2025.

 

SPØRGSMÅL OG SVAR OM CRADLE TO CRADLE

Vi får ofte spørgsmål om Cradle to Cradle mærket. Vi har samlet en del af disse – sammen med svar, så du kan lære Cradle to Cradle Certified™ lidt bedre at kende. Ønsker du uddybning af svarene eller kildehenvisninger, så sig endelig til. Vi kommer også gerne og gennemgår tingene, og viser dig eksempler på vores tryksager og emballage. Har du selv andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på, så send en mail til kl@kls.dk, så kommer vi hurtigt tilbage til dig.

 

Hvad er Cradle to Cradle Certified®?

Cradle to Cradle Certified® er et internationalt uafhængigt miljømærke. Se evt. beskrivelsen af mærket i bogen ”Mærk din forretning”, skrevet af bl.a. Jakob Zeuthen, der er miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv. Her står der:

”Den internationale certificeringsstandard Cradle to Cradle Certified® Product Standard er et designconcept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi. Standarden administreres af den uafhængige organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute.”

Det nævnes også, at nogle af styrkerne er, at mærket er anerkendt af B-Corp, LEED, BREEAM og DGNB, hvilket bidrager til international synlighed. Organisationen omtales som inddragende og transparent.

 

Hvem står bag Cradle to Cradle?

Allerede i 1990’erne begyndte man at drøfte principperne omkring en vugge til vugge betragtning – Cradle to Cradle. Det store gennembrud kom i 2002, hvor den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemiker Michael Braungart udgav bogen: ”Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” eller på dansk: ”Cradle to Cradle – Rigdom og vækst uden affald”. Bogen kan stadig købes og kan bestemt anbefales.

 

Er Cradle to Cradle et privat amerikansk mærke?

Nej, det er det ikke. Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der ejer certificerings-ordningen, er en uafhængig non-profit-organisation. Den opererer internationalt og har kontor i USA og Holland.

 

Hvorfor valgte KLS PurePrint Cradle to Cradle Certified®?

I vores bestræbelser på at blive Verdens grønneste trykkeri, søgte vi efter det miljømærke, som efter vores opfattelse er Verdens skrappeste og som bedst dokumenterer vores arbejde med at lukke kredsløb og skabe en cirkulær forretningsmodel uden affald. Vi ønskede desuden at arbejde med nul tolerance over for skadelige kemikalier. Dette opnåede vi efter vores opfattelse bedst med det internationale miljømærke Cradle to Cradle Certified®. Ud over ovenstående stiller Cradle to Cradle desuden krav om løbende forbedring. Målet er, at produktet kun består af materialer, der er sunde for mennesker og miljø. Derfor blev det Cradle to Cradle Certified®.

 

Er det kun produktet, der er Cradle to Cradle certificeret?

Nej, Cradle to Cradle Certified® er et holistisk/helhedsorienteret mærke, som udover at tage højde for produktets egenskaber, også tager højde for alle andre forhold omkring produktion, underleverandører, samfundspåvirkning, CSR m.v. Man bliver certificeret på fem konkrete områder, nemlig

  • Materialesundhed
  • Genanvendelse af materialer
  • Brug af vedvarende energi og styring af CO2
  • Forvaltning af vandressourcer
  • Social ansvarlighed

Cradle to Cradle arbejder tillige med fem certificeringsniveauer fra Basic, til Bronze, Sølv, Guld og Platin. KLS PurePrint er på Guld niveau. Læs evt. mere på www.vuggetilvugge.dk

Blandt de mere konkrete tiltag kan nævnes, at KLS PurePrint bruger træ fra FSC Certificeret skovbrug i Europa, hvor der altid genplantes træer, når nogle fældes, vi bruger kun vedvarende vindmølleenergi, og vi kører kun i elbiler. Vi har været CO2 neutrale (klimakompenseret – se her) siden 2009.

Må der indgå skadelige kemikalier og tungmetaller i produktionen af en Cradle to Cradle certificeret tryksag eller emballage?

For at et PurePrint produkt kan blive certificeret, skal samtlige indholdsstoffer kortlægges og der skal udstedes dokumentation for, at der ikke findes CMR stoffer i produktet og at der ikke nogen steder i produktionsprocessen er blevet tilsat kemikalier eller tungmetaller fra “Banned list of Chemicals”. Målet er, at der udelukkende bruges stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø. Princippet er, at det fuldstændigt skal klarlægges, hvad der er i produktet. Man skal kende alle ingredienser i produktet. Indledningsvist sikres det, at produktet kan overholde ”Banned List of Chemicals”. Dette er et basalt krav, som kun er tilstrækkeligt at overholde på det laveste niveau, Basic, som er et to-årigt læringsniveau, og som ikke giver ret til at mærke produktet med Cradle to Cradle logoet. Fra Bronze niveau skal alt indhold, som udgør 1/10.000 af produktets vægt (0,01 % eller 100 ppm) eller mere deklareres og vurderes efter skrappe kriterier.

Ofte indeholder produktet ingredienser fra typisk 4-5 underleverandørled, eller sagt på en anden måde så er vi helt tilbage til vores leverandørs, leverandørs, leverandørs, leverandørs leverandør for at kunne skaffe viden om alle kemikalier. KLS PurePrint er Cradle to Cradle certificeret på Guld niveau.

 

Går Cradle to Cradle Certified® ind for genanvendelse af tryksager og emballage?

Ja, det er et af grundprincipperne i al cirkulær tankegang. Cradle to Cradle certificeringen foreskriver, at genanvendelse sker på højest mulige værdiniveau, hvilket i Danmark betyder, at papir og karton skal genanvendes så mange gange som muligt. Der findes i Danmark et velorganiseret retursystem, så naturlige træfibre genanvendes fem til otte gange, inden de brændes. Genanvendelsen af fibrene medfører, at de skal renses og forarbejdes inden genanvendelse, og det kræver kemikalier og energi til opvarmning. Det er i dag cirka 50-55 procent af fibrene, der genanvendes i Danmark. Resten brændes direkte eller forsvinder på anden vis. Når fibre har været i kontakt med fødevarer, må de ikke genanvendes, fordi de enten er opløste, eller der er risiko for bakterieforurening. KLS PurePrint anbefaler altid, at man benytter sig af genanvendelse, fordi det skaber den laveste miljøbelastning.

 

Er det vigtigt at tryksager og emballage er bionedbrydelige?

Materialer, der kommer i kontakt med fødevarer, må ikke genanvendes. Så i den situation er bionedbrydelighed det primære tilsigtede scenarie. Bionedbrydeligheden giver også en god garanti for, at materialer, der af den ene eller anden årsag ikke går til genanvendelse, ikke kommer til at tilføre naturen uønskede kemikalier og tungmetaller. Cradle to Cradle forskriver genanvendelse af produkterne på den mest hensigtsmæssige måde. Dog er det kun op til 55 procent af fibrene, der genanvendes i dag, hvorfor det er relevant også at sikre en miljørigtig behandling af resten.

 

Er KLS PurePrint kun Cradle to Cradle certificeret?

Nej, KLS PurePrint var et af de første trykkerier i Danmark, der opnåede Svanemærket i 1990’erne. Sidenhen er en FSC-certificering, en Klimaneutral certificering, ISO 14001, Global Compact-tilslutning og så Cradle to Cradle-certificeringen fulgt efter. Vi arbejder kontinuerligt med forskellige typer af dokumentation for at sikre, at vores profil er veldokumenteret og understøttet af eksterne evalueringer og certificeringer. Miljømærkningerne har ikke været målet i sig selv, men er en nødvendig dokumentation i KLS PurePrints miljøarbejde.

 

Findes der andre danske virksomheder der er Cradle to Cradle certificerede?

Ja, der findes i dag adskillige danske virksomheder som er Cradle to Cradle certificerede, bl.a. Egetæpper, Troldtekt, Dansign, Gabriel boligtekstiler, Kalk, KE Fibertec, Rheinzink, Derbigum og Dansk Wilton.

 

Findes der Eksempler på udenlandske Cradle to Cradle virksomheder og hvor udbredt er mærket?

Flere og flere udenlandske virksomheder arbejder med Cradle to Cradle principperne. Flere store brands er på listen med Cradle to Cradle certificerede produkter. L’Oreal har lanceret en Garnier hudplejeserie, G Star markedsfører “The most sustainable jeans ever”, Wolford er i juli 2018 kommet med en lingerie- og strømpeserie, og C&A sælger nu ”komposterbare t-shirts”. Der er globalt over 600 aktive Cradle to Cradle Certified® certifikater, som omfatter ca. 10.000 certificerede produkter.

Læs uddybende notat om Cradle to Cradle.

 

Hvor kan man læse mere om Cradle to Cradle?

Læs mere på Cradle to Cradle Products Innovation Institutes hjemmeside: https://www.c2ccertified.org/

Du kan også læse mere på dansk på https://vuggetilvugge.dk. Vugge til Vugge ApS er den eneste Cradle to Cradle Certified® Accredited Assessment Body i Danmark.

KLIMANEUTRALE TRYKSAGER 

SKANDINAVIENS FØRSTE KLIMANEUTRALE TRYKKERI

KLS PurePrint har i mere end 10 år arbejdet målbevidst på at blive CO2-neutral. Hver eneste del af virksomhedens produktion og energiforbrug er blevet analyseret og kortlagt, og alle steder, hvor de kunne forbedres og optimeres, er det gjort. Allerede i 2009 lykkedes det KLS PurePrint at blive CO2-neutral som det første trykkeri i Skandinavien.

EN FORTSAT PROCES

Virksomheden har siden fortsat arbejdet med at reducere udledningerne. I 2010 investerede KLS PurePrint i Danmarks første el-lastbil, og købte ligeledes en andel i en vindmølle som står 300 meter fra vores virksomhed i Hvidovre. Vi bruger derfor i dag kun vindmølleenergi, og siden 2012 har vi udelukkende købt elbiler som firmabiler. KLS PurePrint har på seks år halveret varmeforbruget og reduceret elforbruget med 38 procent pr. produceret enhed. Som en ekstra miljø-investering har virksomheden fået et hvidt, klimavenligt tag, der reflekterer solvarmen og dermed reducerer klodens opvarmning.

NØDVENDIGE KVOTER

Da det ikke er muligt at sikre en 100 procent CO2-fri produktion og transport, er der behov for at købe miljøkvoter. Hvert år opgør KLS PurePrint restudledningen af CO2 og neutraliserer den via FN-godkendte CER-kvoter (Certified Emission Reduction) i CDM-projekter (The Clean Development Mechanism). Det vil sige projekter, der garanterer en mindre CO2-udledning i udviklingslande. Helt konkret går vores kvoter i øjeblikket til genplantning og restaurering af ødelagde mangroveskove i Myanmar. Se mere her.

Eksempler på CDM projekter vi har støttet: Et projekt i Indien, hvor vindmøller har muliggjort nedlukningen af et kulkraftværk, og et projekt i Argentina, hvor man opsamler metangas fra en losseplads.

Komposterbar emballage

KOMPOSTERBAR EMBALLAGE

Hos KLS PurePrint arbejder vi målrettet på at bidrage til omstilling til den cirkulære økonomi, hvor produkter skal genbruges, og materialerne skal genanvendes så meget som muligt. Det er en af årsagerne til, at vi blev Cradle to Cradle certificeret.

Men kan papir og karton ikke genanvendes, bl.a. hvis det har været i kontakt med fødevarer, er det vigtigt, at produktet kan komposteres og næringsstofferne genanvendes. Derfor har vi gennem flere år arbejdet ihærdigt på at få vores produkter godkendt i henhold til den Europæiske komposteringsstandard EN 13432 og det er lykkedes.  

Standarden undersøger både indholdet af en række kemiske stoffer og tungmetaller, men også for biologisk nedbrydelighed, desintegrationsevne og komposteringsevne. PurePrint produkterne levede op til alle krav, og bl.a. var produktet komposteret efter 12 uger (ved 28 grader), hvor kravet er max. 26 uger. PurePrint emballagerne lever således både op til kravene til industriel kompostering og de skærpede krav om lavere temperaturer svarende til kravene til hjemmekompostering.

Produkterne lever ligeledes op til den amerikanske standard ASTM D6868 og til ISO 18606. Derudover overholder produkterne også kravene i Slambekendtgørelsen og kan dermed bioforgasses i Danmark.

Projektet er gennemført med støtte og sparring fra Markedsmodningsfonden, som gav tilsagn på grund af ”høj nyhedsværdi og stort markedspotentiale”.

Tag endelig kontakt hvis du ønsker uddybende information eller hvis det kunne have interesse for dig, at dine produkter fremover bliver leveret i komposterbar emballage.

KOMPOSTERBAR OG BIONEDBRYDELIGT

Et produkt kan kun komposteres, hvis det under visse betingelser og inden for en bestemt periode kan nedbrydes til kuldioxid, vand og en brøkdel af den oprindelige masse (10 %) uden at efterlade giftige rester. Denne nedbrydningsproces bør udelukkende finde sted ved hjælp af mikroorganismer eller enzymer. Derudover, er det vigtigt at bemærke, at bionedbrydeligt ikke er det samme som komposterbart, da det handler om den tid, det tager for et produkt at nedbrydes. For eksempel ville et produkt, der tager 100 år at nedbryde til dets grundlæggende molekyler, være biologisk nedbrydeligt, men kun komposterbart, hvis processen kunne fremskyndes til 90 dage under de rigtige forhold (kilde: Eco biopack).

ESG – Environmental, Social og Governance

Hos KLS PurePrint har vi i mange år arbejdet på at forbedre miljøet igennem handlinger og på at udvikle tryksager og emballage, som er så miljørigtige som overhovedet muligt. Arbejdet er et led i visionen om at blive Verdens grønneste trykkeri.

Vi arbejder aktivt med EU-taksonomien ESG, som dækker over Environment, Social og Governance, både gennem vores certificeringer Cradle to Cradle, FSC og Svanemærket, samt via andre tiltag, som gavner miljøet, samfundet og virksomhedsledelse.

Helt konkret arbejder vi med:

Beskyttelse af klimaet og klimatilpasning: Sikring af ren luft uden skadelige emissioner og forebyggelse af klimaforandringer ved brug af vedvarende energi er et af de fem nøglepunkter, som Cradle to Cradle certificeringen indeholder – helt præcist det tredje.

Bæredygtig brug af vand og marine økosystemer: Det fjerde nøglepunkt i Cradle to Cradle foreskriver at produktionen skal beskytte både land og vand mod forurening og udpining.

Cirkulær økonomi: Cradle to Cradle er indbegrebet af cirkulær økonomi og hele grundfilosofien bag certificeringen, hvilket resulterer i at dette punkt også er blevet grundtanken bag vores strategi og miljøarbejde hos KLS PurePrint.

Forebyggelse og kontrol af forurening: Hos KLS PurePrint kortlægger vi alt hvad der indgår i vores Cradle to Cradle certificerede materialer og sikrer derved at det ikke indeholder skadelige kemikalier jf. Cradle to Cradles ”Banned list of Chemicals”. På den måde forebygger vi at vores materialer bidrager til forurening.

Regenerative økosystemer og beskyttelse af biodiversitet og vild natur: Det fjerde nøglepunkt i Cradle to Cradle foreskriver at produktionen skal beskytte både land og vand mod forurening og udpining. Derudover fokuserer FSC-certificeringen også på dette indsatsområde, eftersom der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og ansat på forsvarlige vilkår. Ydermere startede KLS PurePrint i 2017 et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, hvor målet var at KLS PurePrints grønne arealer på sigt skulle nytænkes, for at fremme biodiversitet. I 2022 udmøntede det sig i et større partnerskab med en række virksomheder på Avedøre Holme og Hvidovre Kommune, med en vision om at skabe Danmarks grønneste industriområde, hvor ca. 6 hektar eller 60.000 m2 er blevet sået til med vilde blomster og braklagt til fordel for bier og insekter. 

Diversitet og lighed: Cradle to Cradle certificeringens femte nøglepunkt omhandler social retfærdighed og foreskriver at producenter skal bidrage til et retfærdigt samfund – uden forskelsbehandling.

Menneskerettigheder og Sundhed og sikkerhed: Også her gør det femte nøglepunkt i Cradle to Cradle sig gældende, da punket bekendtgør at producenter skal respektere menneskerettigheder. Derudover er KLS PurePrints materialer sunde for mennesker og miljø, dvs. uden skadelige kemikalier som nøglepunkt 1, materialesundhed, foreskriver. Desuden stiller vores Svanemærke-certificering skrappe miljø- og kemikaliekrav og er dermed med til at fremme både miljø og sundhed. Svanemærket ser på det, man kalder livscyklus. Det vil sige på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – for at beskytte både mennesker, miljø og jordens ressourcer. KLS PurePrint har siden 2018 været tilsluttet Global Compact og dermed forpligtet os til at integrere de ti universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i vores strategi og drift samt at bidrage til opnåelsen af FN’s 17 verdensmål.

Bestyrelsesdiversitet og Lige løn: Diversitet i bestyrelsen er vigtig for at sikre, at alle køn er repræsenteret på et højt niveau og for at kunne bringe forskellige perspektiver ind i bestyrelsen. Ud over medejerne i KLS har vi 2 ”professionelle” bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen hvoraf vi tilstræber en af hvert køn på disse poster. I Danmark er ligeløn mellem køn et lovkrav, som vi selvfølgelig efterlever hos KLS PurePrint. Dvs. at personer, uanset køn, som udfører det samme eller tilsvarende arbejde, får den samme løn. Lige løn er ligeledes et fokusområde, som indgår i Cradle to Cradle-certificeringen.

 Ledelsesstruktur i den udvidede værdikæde: Gennem FSC, Cradle to Cradle og Global Compact undersøges den udvidede værdikæde. KLS PurePrint sikrer sig gennem certificeringerne, at virksomhedens leverandører lever op til samme krav, som gør sig gældende hos KLS PurePrint. Ydermere kortlægges kemikalier i alle led af kæden og arbejdstagerrettigheder sikres. Som et resultat af materialekortlægningen udfases eller erstattes de materialeingredienser, som ikke lever op til kravene. Dog er dette er også et område, hvor vi hos KLS PurePrint er bevidste om, at vi kan gøre mere og hvor vi kontinuerligt, gennem Cradle to Cradle-certificeringen, arbejder for at sikre arbejdstagerrettigheder og sikkerhed – også mange led ude i værdikæden. 

MILJØCERTIFICERINGER

MILJØMÆRKER BEVISER OG FORPLIGTER

Siden 1996 har KLS PurePrint arbejdet målrettet på at optimere alle miljømæssige aspekter i både vores processer og produktion. Og det er en proces, som ikke stopper. I dag er virksomheden certificeret i henhold til en række af de mest relevante miljømærker og -certificeringer. Med dem har vi sat målsætninger, og med dem kan vi dokumentere, at de er blevet opfyldt. Det startede med Svanemærket i 1997 og miljøstyringscertifikatet ISO 14001 i 1999. Og i 2008 blev FSC®-certificeringen (Forest Stewardship Council Certification) for mere bæredygtigt skovbrug føjet til, og i 2009 CO2 neutrale og Climate Neutral certifikat.

CRADLE-TO-CRADLE

Efter udviklingen af PurePrint, søgte vi efter den mest restriktive miljøcertificering til vores produkter. Vi kunne ikke finde noget miljømærke der stillede større krav end Cradle to Cradle. Det er en international certificeringsstandard, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb, og skaber værdi for mennesker og miljø. Standarden administreres af den uafhængige organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

KLS PurePrint har været certificeret siden 4. maj 2015.

SVANEMÆRKET

Svanemærket er et nordisk miljømærke for produkter, der ikke er fødevarer. Det blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanemærket anvendes i alle nordiske lande. Varer med mærket indikerer at varen er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe.

Målet med miljømærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer. Svanemærket er tilpasset de forskellige brancher, så der kan være forskelle i kravene der stilles til forskellige produkter.

Svanemærket er et af Danmarks officielle miljømærker.

KLS PurePrint har været Svanemærke certificeret siden 1997.

FSC

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og ansat på forsvarlige vilkår. PurePrint papir og PurePrint karton kommer altid fra FSC certificerede skove og andre ansvarlige kilder.

KLS PurePrint har været FSC certificeret siden 2008 og er medlem af FSC Danmark.

Se og download vores certifikater

MILJØPRISER

BELØNNET FOR MILJØINDSATSEN

KLS PurePrint har igennem årene modtaget adskillige priser for det visionære arbejde med miljø og klima. Allerede i 2001 modtog virksomheden Hvidovre Kommunes Miljøpris for beslutningen om at ville være verdens grønneste trykkeri – og for at have lagt konkrete planer for at opnå den ambition.

I 2012 modtog KLS PurePrint igen Hvidovre Kommunes Miljøpris for at være nået meget langt med miljø- og klimaindsatsen og for at have igangsat udviklingen af PurePrint, der skulle resultere i 100 procent biologisk nedbrydelige tryksager.

I 2008 belønnes KLS PurePrint med Climate Cup Strategiprisen for at være Danmarks første CO2-neutrale trykkeri.

KLS PurePrint vinder, fordi virksomheden udviser klart lederskab inden for sin sektor – og tilstræber at påvirke kunder og forretningspartnere til at tage stilling til klimaændringer, lyder dommerpanelets begrundelse.

I 2016 blev KLS PurePrint udnævnt som Årets Erhvervsvirksomhed i Hvidovre Kommune efter at have gjort PurePrint til virkelighed og lanceret det i 2015.

I august 2016 vinder KLS PurePrint den fornemme CSR-pris TRIGOS, sammen med det østrigske trykkeri gugler*. Prisen får vi for arbejdet med Cradle to Cradle-certificerede tryksager.

i 2019 vinder KLS PurePrint 2019 Food Innovation Award, for udviklingen af bæredygtig emballage. Prisen gives som en anerkendelse af indsatsen i virksomheder, som sætter et mere bæredygtigt aftryk på Danmark.

FN’S VERDENSMÅL

 

Hos KLS PurePrint har vi i mange år arbejdet på at forbedre miljøet igennem miljørigtige handlinger og på at udvikle tryksager og emballage, som er så miljørigtige som overhovedet muligt. Arbejdet er et led i visionen om at blive Verdens mest bæredygtige trykkeri.

Vi havde allerede gennemført mange tiltag, som er helt i tråd med FN’s Verdensmål, så derfor har vi besluttet at arbejde målrettet med FN’s verdensmål. KLS PurePrint blev Cradle to Cradle certificeret den 4 maj 2015 – og FN’s Verdensmål blev lanceret den 16. september 2015.

Vi arbejder konkret med de 7 af målene, som er de mest relevante for os.

Tre af målene har betydning for de produkter vi producerer, og dermed også for vores kunders arbejde med mere bæredygtighed.

Det ene er Mål nr. 3 – SUNDHED OG TRIVSEL. For at overholde kravene i Cradle to Cradle certificeringen på min. bronze niveau skal det tilsikres, at der ikke er tilsat nogen skadelige kemikalier som findes på listen ”Banned List of Chemicals”. Det betyder, sammenholdt med alle vores øvrige tiltag, at vores kunder kan sende tryksager og emballage på markedet med god samvittighed.

Det andet er Mål nr. 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION. Cradle to Cradle er indbegrebet af cirkulær økonomi, som er et af de væsentligste dele af Mål nr. 12.

Det tredje er Mål nr. 15 – LIVET PÅ LAND. Dette mål omhandler bl.a. bæredygtig forvaltning af skove. Derfor er PurePrint papir og karton FSC certificeret, hvilket garanterer for at træet kommer fra mere bæredygtigt skovbrug.

De sidste fire mål har betydning for virksomhedens arbejde med at fremme en mere bæredygtig udvikling.

Mål nr. 6 – RENT VAND OG SANITET. Sikring af vandressourcer er et af de fem nøgleområder i en Cradle to Cradle certificering. Vi har bl.a. udskiftet vores vandrensningsanlæg, så det vand der ledes ud fra fabrikken, er renere end det vand, der kommer ind.

Mål nr. 7 – BÆREDYGTIG ENERGI. KLS PurePrint har haft energi som fokusområde i over 10 år. Vi investerede i en vindmølle i 2009, købte Danmarks første el-lastbil i 2010, og har kun købt el firmabiler siden 2011. Vi har været CO2 neutrale (klimakompenseret – se her) siden 2009.

Mål nr. 13 KLIMAINDSATS. KLS PurePrint har siden 1997 arbejdet intenst med miljøforbedringer. Klimaindsatsen var i flere år første prioritet i vores arbejde. Investering i vindmølle, kørsel i el firmabiler og arbejdet med at blive CO2 neutrale er vigtige dele af dette arbejde.

Mål nr. 17 – PARTNERSKABER FOR HANDLING. Udviklingen af mere bæredygtige brochurer og emballage har kun været muligt ved et omfattende samarbejde i hele værdikæden. En vigtig del er samarbejdet med to andre Cradle to Cradle certificerede trykkerier i Verden. Det fik vi i 2016 den fornemme CSR pris TRIGOS for.

KLS PurePrint har udviklet forskellige produkter som kan bruges i arbejdet med FN’s 17 Verdensmål.

GLOBAL COMPACT 

Vi er medlem af Global Compact og er en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark. Det er henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder. Gennem medlemskabet arbejder vi med Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption samt med de 17 verdensmål.

Læs mere om Global Compact Network Denmark her.

TEKSTER TIL INSPIRATION

Tekster til produkter produceret hos KLS PurePrint

Vi oplever en stor interesse for at beskrive de miljø-valg man som kunde har truffet med valget af PurePrint til ens tryksager eller emballage. Som en guide har vi udarbejdet nedenstående formuleringer, som knytter sig til de miljø- og bæredygtighedscertificeringer vi har mulighed for at tilbyde hos KLS PurePrint.

Teksterne kan anvendes i deres helhed, eller der kan plukkes i dem efter ønske.

Bemærk, at der kan være materialevalg, eller kombinationer af materialevalg der betyder at ikke alle 4 miljømærker kan benyttes, selv om de er vist i teksten nedenfor. Du skal derfor altid sikre dig at din tryksag eller emballage lever op til de miljø- og bæredygtighedscertificeringer du ønsker at benytte.

Hvilken formulering der kan anvendes og hvilke miljømærker der må benyttes fremgår af dit tilbud eller ordrebekræftelse, ligesom du altid er velkommen til at kontakte din kontaktperson hos KLS PurePrint for en afklaring samt de præcise krav til logobrug fra de enkelte miljømærker.

 

Emballage hvor alle materialer er godkendt i henhold til Cradle to Cradle

Denne emballage er produceret efter de højest mulige miljøstandarder, til glæde for mennesker og natur.

Den er Cradle to Cradle certificeret hvilket er din garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals. Cradle to Cradle certificeringen er en af verdens strengeste miljøcertificeringer og den garanterer, at et produkt hverken forurener eller bruger jordens begrænsede ressourcer, men derimod indgår i naturens egen cyklus. Den sikrer også, at de trykte produkter produceres under så miljøvenlige forhold som muligt.

Emballagen er også Svanemærket, det officielle miljømærke i hele Norden. Mærket gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Emballagen er produceret CO2 neutralt, fabrikken bruger udelukkende lokal vindenergi dokumenteret via oprindelsescertifikater og emballagen er komposterbar i henh. til den europæiske standard EN 13432.

Træet til kartonen kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Det betyder, at der er styr på oprindelsen, og det sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.

                

 

Emballage hvor ikke alle materialer er godkendt i henhold til Cradle to Cradle

Denne emballage er produceret efter de højest mulige miljøstandarder, til glæde for mennesker og natur.

Den er trykt på Cradle to Cradle certificeret karton, og trykt med Cradle to Cradle certificerede trykfarver – begge dele produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals. Cradle to Cradle certificeringen er en af verdens strengeste miljøcertificeringer og den garanterer, at et produkt hverken forurener eller bruger jordens begrænsede ressourcer, men derimod indgår i naturens egen cyklus. Den sikrer også, at de trykte produkter produceres under så miljøvenlige forhold som muligt.

Emballagen er også Svanemærket, det officielle miljømærke i hele Norden. Mærket gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Emballagen er produceret CO2 neutralt, fabrikken bruger udelukkende lokal vindenergi dokumenteret via oprindelsescertifikater og emballagen er komposterbar i henh. til den europæiske standard EN 13432.

Træet til kartonen kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Det betyder, at der er styr på oprindelsen, og det sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.

Vi anbefaler at du i forlængelse af Cradle to Cradle beskrivelsen ligeledes beskriver hvilke materialer der specifikt er benyttet, som endnu ikke er Cradle to Cradle certificeret, f.eks. UV lak, Pantone farver og hotfoil.

            

 

Tryksager hvor alle materialer er godkendt i henhold til Cradle to Cradle

F.eks. klammehæftede tryksager, brochurer, foldere, flyers, plakater.

Denne brochure er produceret efter de højest mulige miljøstandarder, til glæde for mennesker og natur.

Den er Cradle to Cradle certificeret hvilket er din garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals. Cradle to Cradle certificeringen er en af verdens strengeste miljøcertificeringer og den garanterer, at et produkt hverken forurener eller bruger jordens begrænsede ressourcer, men derimod indgår i naturens egen cyklus. Den sikrer også, at de trykte produkter produceres under så miljøvenlige forhold som muligt,

Brochuren er også Svanemærket, det officielle miljømærke i hele Norden. Mærket gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Brochuren er produceret CO2 neutralt, fabrikken bruger udelukkende lokal vindenergi dokumenteret via oprindelsescertifikater.

Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Det betyder, at der er styr på oprindelsen, og det sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.

                

 

Tryksager hvor ikke alle materialer er godkendt i henhold til Cradle to Cradle

F.eks. hardcover bøger.

Denne bog er produceret efter de højest mulige miljøstandarder, til glæde for mennesker og natur.

Den er trykt på Cradle to Cradle certificeret papir, og trykt med Cradle to Cradle certificerede trykfarver – begge dele produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals. Cradle to Cradle certificeringen er en af verdens strengeste miljøcertificeringer og den garanterer, at et produkt hverken forurener eller bruger jordens begrænsede ressourcer, men derimod indgår i naturens egen cyklus. Den sikrer også, at de trykte produkter produceres under så miljøvenlige forhold som muligt.

Bogen er også Svanemærket, det officielle miljømærke i hele Norden. Mærket gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Bogen er produceret CO2 neutralt, fabrikken bruger udelukkende lokal vindenergi dokumenteret via oprindelsescertifikater.

Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Det betyder, at der er styr på oprindelsen, og det sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.

Vi anbefaler at du i forlængelse af Cradle to Cradle beskrivelsen ligeledes beskriver hvilke materialer der specifikt er benyttet, som endnu ikke er Cradle to Cradle certificeret, f.eks. lim til flexbind, kachering og Pantone farver.

            

INSPIRATIONAL TEXTS

Inspirational texts for products produced by KLS PurePrint

We see an immense interest among our customers in describing the environmental choices they have made by opting for PurePrint for their printed matters or packaging. As a guide, we have prepared the following wording for the environmental and sustainability certifications we at KLS PurePrint are able to offer.

The texts can be used in their entirety or in part, as desired by each client.

Note that there can be material choices, or combinations of material choices, that will make it impossible to use all 4 ecolabels, even though they are displayed in the text below. You must therefore make sure that your printed matter or packaging lives up to the environmental and sustainability certifications you would like to use.

Your offer or order confirmation will indicate which wording and which ecolabels you will be able use. Nevertheless, you are always welcome to contact your contact person at KLS PurePrint and request a clarification and a specification of the exact requirements for the use of the logo of each individual ecolabel.

 

Packaging where all materials are approved in accordance with Cradle to Cradle

This packaging is produced subject to the highest environmental standards possible, for the benefit of both people and nature.

The product is Cradle to Cradle-certified, which is your guarantee that the paper and printing inks are produced without chemicals and heavy metals registered in the Banned List of Chemicals. The Cradle to Cradle certification is one of the world’s strictest environmental certifications, which guarantees that a product neither pollutes, nor uses Earth’s limited resources, but is part of nature’s cycle of life. It also ensures that the printed products are produced under as environmentally-friendly conditions as possible.

The packaging also bears the Nordic Swan label, the official ecolabel for the entire Nordic region. The label makes it easy to choose among the products and services that are best for the environment.

The packaging is carbon neutral, the factory uses only local wind power documented via certificates of origin and the packaging is compostable according to EN 13432.

The pulp for the cardboard comes from sustainable FSC forestry in Europe. This means that the origin of the pulp is certified, while simultaneously ensuring that only as many trees are felled as can be replenished by the forest.

                

 

Packaging where not all materials are approved in accordance with Cradle to Cradle

This packaging is produced subject to the highest environmental standards possible, for the benefit of both people and nature.

The packaging is printed on Cradle to Cradle-certified cardboard and with Cradle to Cradle-certified printing inks — both of which are produced without chemicals and heavy metals registered in the Banned List of Chemicals. The Cradle to Cradle certification is one of the world’s strictest environmental certifications, which guarantees that a product neither pollutes, nor uses Earth’s limited resources, but is part of nature’s cycle of life. It also ensures that the printed products are produced under as environmentally-friendly conditions as possible.

The packaging also bears the Nordic Swan label, the official ecolabel for the entire Nordic region. The label makes it easy to choose among the products and services that are best for the environment.

The packaging is carbon neutral, the factory uses only local wind power documented via certificates of origin and the packaging is compostable according to EN 13432.

The pulp for the cardboard comes from sustainable FSC forestry in Europe. This means that the origin of the pulp is certified, while simultaneously ensuring that only as many trees are felled as can be replenished by the forest.

We recommend that in continuation of the Cradle to Cradle description, you also describe which specific materials you have used that are not yet Cradle to Cradle-certified, e.g. UV varnish, Pantone colours and hot foil.

            

 

Printed matter where all materials are approved in accordance with Cradle to Cradle

For example, stapled printed matters, brochures, leaflets, flyers, posters.

This brochure is produced in accordance with the highest environmental standards possible, for the benefit of both people and nature.

The product is Cradle to Cradle-certified, which is your guarantee that the paper and printing inks are produced without chemicals and heavy metals registered in the Banned List of Chemicals. The Cradle to Cradle certification is one of the world’s strictest environmental certifications, which guarantees that a product neither pollutes, nor uses Earth’s limited resources, but is part of nature’s cycle of life. It also ensures that the printed products are produced under as environmentally-friendly conditions as possible.

The brochure also bears the Nordic Swan label, the official ecolabel for the entire Nordic region. The label makes it easy to choose among the products and services that are best for the environment.

The brochure is carbon neutral and the factory uses only local wind power documented via certificates of origin.

The pulp for the paper comes from sustainable FSC forestry in Europe. This means that the origin of the pulp is certified, while simultaneously ensuring that only as many trees are felled as can be replenished by the forest.

                 

 

Printed matter where not all materials are approved in accordance with Cradle to Cradle

For example, FlexBind and hardcover books.

This book is produced in accordance with the highest environmental standards possible, for the benefit of both people and nature.

The book is printed on Cradle to Cradle-certified paper and with Cradle to Cradle-certified printing inks — both of which are produced without chemicals and heavy metals registered in the Banned List of Chemicals. The Cradle to Cradle certification is one of the world’s strictest environmental certifications, which guarantees that a product neither pollutes, nor uses Earth’s limited resources, but is part of nature’s cycle of life. It also ensures that the printed products are produced under as environmentally-friendly conditions as possible.

The book also bears the Nordic Swan label, the official ecolabel for the entire Nordic region. The label makes it easy to choose among the products and services that are best for the environment.

The book is carbon neutral and the factory uses only local wind power documented via certificates of origin.

The pulp for the paper comes from sustainable FSC forestry in Europe. This means that the origin of the pulp is certified, while simultaneously ensuring that only as many trees are felled as can be replenished by the forest.

We recommend that in continuation of the Cradle to Cradle description, you also describe which specific materials you have used that are not yet Cradle to Cradle-certified, e.g. FlexBind adhesives, lining and Pantone colours.

            

TEXTE ZUR INSPIRATION

Texte für bei KLS PurePrint hergestellte Produkte

Unserer Erfahrung nach möchten viele Kunden, die sich bei ihren Drucksachen oder Verpackungen für PurePrint entschieden haben, ihr Engagement für den Umweltschutz auch darstellen. Als Hilfestellung haben wir die folgenden Texte formuliert, die sich auf die Umwelt- und Nachhaltigkeitszertifizierungen beziehen, die wir bei KLS PurePrint anbieten können.

Sie können gerne die vollständigen Texte verwenden oder nach Belieben einzelne Passagen herausgreifen.

Bitte beachten Sie, dass bei bestimmte Materialien oder Materialkombination nicht alle vier Umweltsiegel verwendet werden dürfen, auch wenn sie in den nachstehenden Texten erwähnt werden. Deshalb sollten Sie immer prüfen, ob Ihre Drucksache bzw. Verpackung die Anforderungen erfüllt, die für die Umwelt- und Nachhaltigkeitszertifizierung notwendig ist, die Sie gerne verwenden würden.

Sie können unserem Angebot oder der Auftragsbestätigung immer entnehmen, welche Formulierungen und welche Umweltsiegel Sie verwenden können. Auch können Sie diese Fragen und die genauen Anforderungen bei der Verwendung der Logos für die einzelnen Umweltsiegel gerne mit Ihrem Ansprechpartner bei KLS PurePrint klären.

 

Verpackungen, bei denen alle Werkstoffe Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind

Diese Verpackung wurde nach höchsten Umweltstandards hergestellt und hilft Mensch und Natur.

Sie trägt das Cradle-to-Cradle-Zertifikat, das garantiert, dass Papier und Druckfarben ohne die auf der Liste verbotener Chemikalien genannten Chemikalien und Schwermetalle hergestellt wurden. Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist eines der strengsten Umweltsiegel der Welt und garantiert, dass ein Produkt die Umwelt nicht verschmutzt, die natürlichen Ressourcen der Erde schont und dem natürlichen Kreislauf der Natur entspricht. Außerdem garantiert sie, dass die gedruckten Produkte so umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden.

Die Verpackung trägt außerdem das Umweltzeichen „Nordischer Schwan“, das offizielle Umweltsiegel in Skandinavien. Das Zeichen erleichtert die Entscheidung für die aus Umweltgesichtspunkte besten Produkte und Dienstleistungen.

Die Verpackung wird CO2-neutral produziert, das Werk nutzt ausschließlich örtlich Windenergie, dokumentiert über Herkunftsnachweise und die Verpackung ist kompostierbar nach EN 13432.

Das Holz für den Karton stammt aus einer nachhaltigen FSC-Waldwirtschaft in Europa. Dies bedeutet, dass die Herkunft kontrolliert und gleichzeitig gewährleistet wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie die Wälder reproduzieren können.

                  

 

Verpackungen, bei denen nicht alle Werkstoffe Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind

Diese Verpackung wurde nach höchsten Umweltstandards hergestellt und hilft Mensch und Natur.

Sie wurde auf Karton mit Cradle-to-Cradle-Zertifikat und mit Cradle-to-Cradle-zertifizierten Druckfarben gedruckt, was bedeutet, dass beide ohne die auf der Liste verbotener Chemikalien genannten Chemikalien und Schwermetalle hergestellt wurden. Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist eines der strengsten Umweltsiegel der Welt und garantiert, dass ein Produkt die Umwelt nicht verschmutzt, die natürlichen Ressourcen der Erde schont und dem natürlichen Kreislauf der Natur entspricht. Außerdem garantiert sie, dass die gedruckten Produkte so umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden.

Die Verpackung trägt außerdem das Umweltzeichen „Nordischer Schwan“, das offizielle Umweltsiegel in Skandinavien. Das Zeichen erleichtert die Entscheidung für die aus Umweltgesichtspunkte besten Produkte und Dienstleistungen.

Die Verpackung wird CO2-neutral produziert, das Werk nutzt ausschließlich örtlich Windenergie, dokumentiert über Herkunftsnachweise und die Verpackung ist kompostierbar nach EN 13432.

Das Holz für den Karton stammt aus einer nachhaltigen FSC-Waldwirtschaft in Europa. Das bedeutet, dass die Herkunft kontrolliert und gleichzeitig gewährleistet wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie die Wälder reproduzieren können.

Wir empfehlen, dass Sie zusätzlich zur Cradle-to-Cradle-Beschreibung auch angeben, welche noch nicht Cradle-to-Cradle-zertifizierten Materialien verwendet wurden, z. B. UV-Lack, Pantone-Farben und Heißfolie.

            

 

Drucksachen, bei denen alle Werkstoffe Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind

Z. B. Drucksachen mit Klammerheftung, Broschüren, Faltblätter, Flyer, Plakate

Diese Broschüre wurde nach höchsten Umweltstandards hergestellt und hilft Mensch und Natur.

Sie trägt das Cradle-to-Cradle-Zertifikat, das garantiert, dass Papier und Druckfarben ohne die auf der Liste verbotener Chemikalien genannten Chemikalien und Schwermetalle hergestellt wurden. Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist eines der strengsten Umweltsiegel der Welt und garantiert, dass ein Produkt die Umwelt nicht verschmutzt, die natürlichen Ressourcen der Erde schont und dem natürlichen Kreislauf der Natur entspricht. Außerdem garantiert sie, dass die gedruckten Produkte so umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden.

Die Broschüre trägt außerdem das Umweltzeichen „Nordischer Schwan“, das offizielle Umweltsiegel in Skandinavien. Das Zeichen erleichtert die Entscheidung für die aus Umweltgesichtspunkte besten Produkte und Dienstleistungen.

Die Broschüre wurde CO2 -neutral produziert, das Werk nutzt ausschließlich örtlich Windenergie, dokumentiert über Herkunftsnachweise.

Das Holz für das Papier stammt aus einer nachhaltigen FSC-Waldwirtschaft in Europa. Dies bedeutet, dass die Herkunft kontrolliert und gleichzeitig gewährleistet wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie die Wälder reproduzieren können.

                  

 

Drucksachen, bei denen nicht alle Werkstoffe Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind

Z. B. Taschenbücher und gebundene Bücher.

Dieses Buch wurde nach höchsten Umweltstandards hergestellt und hilft Mensch und Natur.

Es wurde auf Papier mit Cradle-to-Cradle-Zertifikat und mit Cradle-to-Cradle-zertifizierten Druckfarben gedruckt, was bedeutet, dass beide ohne die auf der Liste verbotener Chemikalien genannten Chemikalien und Schwermetalle hergestellt wurden. Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist eines der strengsten Umweltsiegel der Welt und garantiert, dass ein Produkt die Umwelt nicht verschmutzt, die natürlichen Ressourcen der Erde schont und dem natürlichen Kreislauf der Natur entspricht. Außerdem garantiert sie, dass die gedruckten Produkte so umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden.

Das Buch trägt außerdem das Umweltzeichen „Nordischer Schwan“, das offizielle Umweltsiegel in Skandinavien. Das Zeichen erleichtert die Entscheidung für die aus Umweltgesichtspunkte besten Produkte und Dienstleistungen.

Das Buch wurde CO2 -neutral produziert, das Werk nutzt ausschließlich örtlich Windenergie, dokumentiert über Herkunftsnachweise.

Das Holz für das Papier stammt aus einer nachhaltigen FSC-Waldwirtschaft in Europa. Dies bedeutet, dass die Herkunft kontrolliert und gleichzeitig gewährleistet wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie die Wälder reproduzieren können.

Wir empfehlen, dass Sie zusätzlich zur Cradle-to-Cradle-Beschreibung auch angeben, welche noch nicht Cradle-to-Cradle-zertifizierten Materialien verwendet wurden, z. B. Leim für die Bindung, Kaschierung und Pantone-Farben.

            

KAN VI HJÆLPE?

Vil du vide mere om muligheder, produkter, mere bæredygtige løsninger, Cradle to Cradle eller andet, så ring til os eller udfyld formularen, så kommer vi hurtigt tilbage til dig.