Producentansvar fra emballage på vej

Der indføres i EU et nyt og udvidet producentansvar på emballage med virkning fra 1. januar 2025, som skal sikre genanvendelsen af emballage. Med det får produkt-producenterne ansvaret for, at deres emballage kan genanvendes. Med virkning fra 2021 skal ”Single-Use-Plastic” direktivet inklusive mærkningsordning implementeres.

Emballage genererer næsten 1 mio. tons affald om året i Danmark (2017). Desværre vokser andelen af engangsemballage, der ikke kan genbruges eller genanvendes. I andre lande er forbrugerne gode til at genbruge emballage . Det virker ikke til, at detailhandlen kaster sig over genbrug lige med det samme. Derfor står emballagen forrest, når vi skal omstille til cirkulær økonomi og genbruge og genanvende mere affald og emballage.

 

Ny EU-lovgivning

Der indføres i EU et nyt og udvidet producentansvar på emballage med virkning fra 1. januar 2025, som skal sikre genanvendelsen af emballage. Med det får produkt-producenterne ansvaret for, at deres emballage kan genanvendes. Desuden bliver emballage pålagt en afgift, der skal dække udgifterne til kollektiv indsamling, håndtering og genanvendelse. Afgiften skal også dække udgifterne til oplysning af borgerne. Detaljerne om afgifter, mærkning og retursystemer er ikke på plads endnu, men det må forventes, at emballageafgiften opkræves hos emballageproducenten og vil påvirke prisen hele vejen gennem emballagens værdikæde. På den måde får vi de genanvendte materialer tilbage i kredsløbet. Den helt store forandring kommer til at ske for plastik, fordi der i dag kun findes ganske få genanvendelsessystemer for plastik i EU. Samtidig træder det nye engangsplast-direktiv i kraft i år, som udfaser visse typer af engangsplast. Det er de typer, der ofte findes smidt i naturen i Europa. Du kan læse mere om direktivet om engangsplast her.

Det udvidede producentansvar betyder, at der må forventes en række nye kollektivordninger for genanvendelsen af emballage. I Danmark er der i år kommet nye sorteringsvejledninger for husholdningsaffald med 10 affaldsfraktioner, som kommunerne er ved at indføre. Så vi er godt på vej, og de nye sorteringsvejledninger er en vigtig del af den kollektive håndtering af emballage fra husholdningerne. Individuelle ordninger for tilbagetagning af emballage kan blive tilladt i det omfang, der kan dokumenteres genanvendelse.

Se mere her.

Krav til genanvendelse stiger 

Med andre ord vil kravene om genanvendelse stige over de næste fire år for alle emballagetyper. For den samlede emballagemængde stiger målet for genanvendelse fra 55% til henholdsvis 65% og 70% i 2025 og 2030. I dag findes der gode genanvendelsessystemer for metal og glas i Danmark og i det meste af EU, men genanvendelse af plastik er kun i sin spæde start, så her vil vi se store forandringer. Plastikindustrien i Danmark og i EU er udkommet med designmanualer til, hvilke plastiktyper der bør tillades i fremtiden, og hvordan man sikrer genanvendelse af dem.

Læs mere her. 

Nu venter vi på, at der investeres i genanvendelsessystemer for plastik, og at indsamling og håndtering rulles ud frem mod 2025.

Genanvendelsen af papir fungerer godt i Danmark, omend der også her må forventes ændringer i takt med, at der kommer nye typer af papir og karton, som blandt andet erstatter noget af den engangsplast, der udfases. Vi kommer også til at se flere sleeves og omslag på plastikemballage, fordi der i fremtiden ikke må dekoreres direkte på plastik. Plasten skal være ren for at kunne genanvendes. Der vil ske ændringer og komme nye definitioner af genanvendelse af papir – ikke for pap, som fungerer fint i dag. Den del af papir og karton, der har været i fødevarekontakt må i dag ikke genanvendes og derfor er der brug for at vådt papir og karton kan bortskaffes sammen med madaffaldet, for at opnå en bedre udnyttelse end afbrænding i forbrændingsanlæg. Der er heldigvis god tid til disse mindre omlægninger. Det bliver forhåbentlig muligt i fremtiden at kompostere papir og karton, som har været i fødevarekontakt, for på den måde at udnytte energien og næringsstofferne. Dette er i dag muligt for erhvervsaffald, men desværre ikke for husholdningsaffald. På den måde er papir og karton en god og bæredygtig løsning til nye emballagetyper.

Det er vigtigt at følge med i udviklingen af regelsættene for det udvidede producentansvar frem til 2024, og vi vil holde jer orienteret løbende via nyhedsbreve. KLS PurePrint udkommer også med en hvidbog for emballage, som forhåbentlig kan hjælpe med at tage de gode emballagevalg.

To vigtige tidspunkter

Med virkning fra 2021 skal ”Single-Use-Plastic” direktivet inklusive mærkningsordning implementeres.

Med virkning fra 1. januar 2025 indføres der nye regler for udvidet producentansvar for emballage. Reglerne gælder for ALLE dem der sender emballerede produkter på markedet – både producenter og importører er omfattet. AL emballage, både primær, sekundær og tertiær emballage er omfattet. Reglerne udvikles i bekendtgørelser frem til 31/12 2024 og det gælder emner som: organisering, snitflader og samarbejde mellem aktørerne, krav til indsamlingsordninger, tilbagetagningsordninger og affaldshåndtering, regler vedr. kollektive ordninger, fordeling af omkostninger, regler vedr. mærkningsordninger, regler vedr. graduerede gebyrer, krav til registrering og dataindberetning og krav til oplysning til borgerne. Reglerne gælder for hele EU.

Ordningen for udvidet producentansvar lyder: ”et sæt af foranstaltninger truffet af medlemsstaterne for at sikre, at producenter af produkter bærer det finansielle ansvar eller det finansielle og organisatoriske ansvar for håndteringen af affaldsfasen i et produkts livscyklus”  – altså definition af emballagetyper og genanvendelsesmål. Reglerne findes i Affaldsdirektivet: ”Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald” med seneste korrektion i 2018.”

 

Samlede mål og materialespecifikke mål

Gitte Haar
Bestyrelsesmedlem i KLS PurePrint og ansvarlig partner i Center for Cirkulær Økonomi

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

  Hvad der startede som et privat nytårsforsæt tilbage i 2018, er i dag blevet til virksomheden Simpelt. Stifter af Simpelt Emma Bech Hansen ønskede at reducere plastikforbruget i hende og kærestens hverdag og hun begyndte at undersøge mulighederne for produkter...

læs mere
KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

  I FSC Ugen 2024 sætter NGO’er og virksomheder i hele Norden fokus på betydningen af de valg, vi alle træffer i hverdagen. Når du vælger FSC®, er du f.eks. med til at gøre en forskel for natur, dyreliv og mennesker i verdens skove. FSC®-mærket sikrer ikke bare...

læs mere